_lpam\w e`nm {]hNmI

6tbip AhnSw hnp kztZitp t]mbn. injymcpw AtltmsSmw Dmbncpp.
2 ipZnhkw Atlw ]nbn ]Tnnphm XpSn. AXptIv Bcysp. "Cu a\pjy\p Chsbmw FhnsS \np Inn?Fsmcp m\amWv Cbmġv e`nncnpXv?Fv ApXfmWv Cbm sNpXv?
3
CXv B acWnmc\t? adnbbpsS aI\pw bmtm_v, tbmsk, bqZm, intam FnhcpsS ktlmZc\pw At Cbm? CbmfpsS ktlmZcnamcpw ChnsS \tmSp IqsSbnt?" Fv Ah tNmZnp. As\ Atlns t\sc Ahv CSbpmbn.
4 tbip AhtcmSv: "Hcp {]hmNI _lpam\nsSmXv Ahs kztZipw NmcpsSbnSbnepw kzw `h\nepw am{XamWv" Fp ]dp.
5 GXm\pw Nne tcmKnIfpsSta ssIhv Ahsc kuJyamnbXmsX AhnsS ApX{]hrnIsfmpw sNm Atln\p Ignn.
6 AhcpsS Ahnizmkw \nanw Atlw Bcysp.

tbip ]{p t]sc Abbvpp

AXn\ptijw tbip {KmatXmdpw Npnkcnp ]TnnpsImncpp.
7 Atlw B ]{pt]sc ASp hnfnv AipmmfpsSta A[nImcw \In. Ahsc Cucp t]cmbn Abp.
8"bm{Xbvv Hcp hSn AmsX Atam, kntbm, aSnbn ]Wtam \n FSpcpXv.
9 sNcnp [cnmw, Hne[nIw hkv{Xw AcpXv.
10GsXnepw hon {]thinm B ]Ww hnp t]mIpXphsc AhnsSt ]mphn.
11
GsXnepw ep \nġp kzmKXw e`nmsXbpw AhnsSbph \nfpsS hmp tIġmsXbpw Ccpm AhnSw hnpt]mIptm, AhsXnsc kmyn\mbn \nfpsS ]mZfnse s]mSn IpSpIfbphn "-Chbmbncpp Atlns \nti.
12 Ah t]mbn P\ am\kmcsSWsap {]kwKnp;A\h[n `qXsf ]pdmpIbpw At\Iw tcmKnIfpsS ta F ]qin Ahsc kuJyampIbpw sNbvXp.

tbmlm kv\m]Is inctZw

14 sltcmZmcmPmhv CtXn tIp; ImcWw tbiphns t]cp {]knambngnncpp. "tbmlm kv\m]I acnhcn \np Fgptncnpp. AXpsImmWv Atln Cu ApXinI hym]cnpXv" Fp Nne ]dp.
15 apNne: "Atlw Genbmhv BIpp"Fp ]dp. thsd Nne: "Atlw ]pcmX\ {]hmNImsctmsebp Hcp {]hmNI\mWv" Fv A`n{]mbsp.
16 Fm sltcmZmhp CXptItm: "Rm inctZw sNn tbmlm acnhcn \nv Fgptncnpp." Fp ]dp.
17 tbmlms\ _\\mn ImcmKrln ASbvphm Iev]\ sImSpXp sltcmZmhv Bbncpp. sltcmZy\nanw Bbncpp Abm CXp sNbvXXv. Abm Xs ktlmZc\mb ^oensmkns `mcy sltcmZysb hnhmlw Ignncpp.
18 "ktlmZcs `mcysb kzoIcnpXp \nbahncpamWv"Fp sltcmZmhnt\mSp tbmlm ]dncpp. 19AXpsImv sltcmZybvv tbmlms t\sc ]I Dmbncpp. Atls sImpIfbphm Ah B{Klnp. Fm Ahġv AXp Ignn.
20 Fsm tbmlm \oXnam\pw hnip\pamsWdnp sltcmZmhv Atls `bsSpIbpw ]cncnpIbpw sNbvXncpp. tbmlms hN\w tIp sltcmZmhv Akz\mbn Fnepw AXp ktmjtmsS tIpt]mp.
21 HSphn Hchkcw Dmbn. sltcmZmhv Xs PZn\n, DtXmZyKpw ssk\ym[nImcnIġpw Keoebnse {]apJpwthn Hcp hncpp \Sn.
22 sltcmZybpsS aI AIphp \rw sNbvXv sltcmZmhns\bpw AXnYnIsebpw ktmjnnp.  cmPmhv s]IpntbmSv: "\n\v B{KlapsXpw FtmSp tNmZnpsImpI, AXp Rm \n\p Xcmw"Fp ]dp.
23 "\o FptNmZnmepw, cmPyns ]IpXnbmbmtmepw Rm \n\p Xcpw"Fv Abm AhtfmSp kXyw sNbvXp ]dp.
24 Ah ]pdpt]mbn
"Rm FmWp tNmZntXv?"Fv AtbmSp tNmZnp.
  "tbmlms kv\m]Is Xe BhiysSpI"Ah ]dp.
25 DSt\Xs, s]Ipn thKn cmPmhns ASp Xncnsn. "tbmlm kv\m]Is Xe Ctmįs Hcp XfnIbnemn F\np XtcWw"Fp At]np.
26 cmPmhv AXyw ZpxJnX\mbn, Fm hncppImcpsS apn sNbvX kXyw \nanw AhfpsS At] \ncknm Abmġp \nhrnbnmXmbn.
27 AXpsImv Abm DSXt tbmlms Xe sImphcpXn\p Iev]\bpambn Hcp ]Sbmfnsb Abp. Abm sNv ImcmKrlnhv tbmlms Xe shn
28 Hcp XfnIbmenn sImphp. Abm AXp s]Ipnp sImSpp. AXv Ah Abvv \In.
29 CXp tIv tbmlms injym hv Atlns icocw FSpv Hcp Idbn kwkvIcnp.

tbip Ambncw t]v Blmcw \Ipp

30 AsmkvXem tbiphns ASp hp X sNbvXXpw D]tZinXpsamw Atls Adnbnp. 31[mcmfw BfpI hcnIbpw t]mIpIbpw sNbvXncpXpsImv Ahv Blmcw Ignphm t]mepw Ahkcw e`nn. AXpsImv Atlw AhtcmSv: "\n Fs IqsS Hcp hnP\ep hp Aev]w hn{ianpI"Fp ]dp.
32 As\ Ah hnbn Ibdn Hcp hnP\etp t]mbn.V
33Fm Ah t]mIpXp Iv Ahsc Xncndn At\Iw BfpI Fm ]Wfn\npw HmSn Ahp apt B esn.
34Icbvndnbtm tbip Hcp henb P\qs Ip. Ah CSb\nm BSpIsftmse BbncpXn\m Ahcn a\env
35 Atlw Asc ]e Imcyfpw ]Tnnm XpSn. t\cw sshInbtm Atlns injym ASpsn. "CsXmcp hnP\eamWv,"Ah ]dp: "t\sc hfsc sshInbncnpp.
36Nppap {]tZifnepw {Kmafnepw t]mbn Fsnepw `Wkm[\ hmphm P\sf ]dbmepw."
37 AXn\p tbip: "\n Ahv Fsnepw `nm sImSpphn"Fp ]dp.
  "AXn\p Ccp\qdv shnmip thnhcpw. R t]mbn A{Xbpw sNehmn Aw hmn Ahp `nm sImSpWtam?"Fp Ah AtltmSp tNmZnp.
38 Atlw AhtcmSv:"\nfpsS ] F{X Aw Dv? t]mbn t\mphn"Fp ]dp.   Ah t\mnbnv, "Av; cp ao\pw Dv"Fp ]dp.
39 P\sf ]pevpdp ]n]nbmbn Ccpphm tbip AhtcmSp ]dp.
40 Ah \qdpw AXpw hoXw \nc\ncbmbn \nencpp.
41 Atlw Av Ahpw cv ao\pw FSpp kztbvv t\mn hmgvn, Aw \pdpn. P\ġp hnfnsmSpphm AXp injymsc Gev]np. B cp ao\pw Atlw Fmhpambn ]np.
42 Fmhcpw Xnp Xr]vXcmbn;
43 tijn A\pdppIfpw ao\pw ]{p Ip \ndsb tiJcnp.
44 `Ww Ign ]pcpjm Ambncw t]cmbncpp.

tbip shůn\p aosX \Spp

45 P\qs ]ncnphnSpXn\nSbn, tbip Xs injymsc X\np apt t_vkbnZbntebp. 46Ahsc ]dbXn\ptijw Atlw {]mnpXn\p Hcp aebntep t]mbn.
47 kybmbtm hn XSmIns \Sphnepw Atlw X\np Icbnepw Bbncpp.
48 Imp {]XnIqeambncpXpsImp injym hn Xpgp tinpXp tbip Ip. cm{XnbpsS \memw bman Atlw XSmIn\p aosX \Sv AhcpsS ASpsn ; Ahsc ISpt]mIphm `mhnp.
49
Atlw shůn\p aosX \SpXp Iv AsXmcp `qXambncnpsav Ah hnNmcnp.
50 Atls Iv Ahscmhcpw `bp\nehnfnp.
DSs\ Atlw AhtcmSv: "ss[cysSphn, Rm BIpp, `bstSm" Fp ]dp.
51 ]ns Atlw AhtcmsSmw hnbn Ibdn; Imp ianp. Ah XnIpw Bcy`cnXcmbn.
52
AhcpsS lrZbw ITn\sncpXpsImv Ans kw`hw Ah {Klnncpn.
53Ah XSmIns adpIsc sKtkcn Fn hn AhnsS ASpnp.
54hnbn \nndnb DSt\ P\ tbiphns\ Xncndnp.
55Ah B {]tZisw HmSn\Sv tbip Dsp tI efntep tcmKnIsf InSIfn FSppsImphp.
56{Kmafnepw ]Wfnepw \mn]pdfnepw Atlw t]mbnSsmw Ah tcmKnIsf   sImphp Nefn InSn. Atlns hkv{Xns hnfpnsenepw sXmSm\p A\phmZn\mbn Ah At]np. Atls sXmhscmw kuJyw {]m]np.

Make your own free website on Tripod.com