hnXbvphs D]a

4 tbip XSmIocphp hopw Ahsc ]Tnnphm Bcw`np. henb Hcp P\qw hp IqSnbXn\m Atlw XSmInepmbncp Hcp hnbn Ibdn Ccpp. Xocv, shůn\cnsIhsc P\ \nncpp.
2
D]aIfneqsS Atlw ]e Imcy Ahsc ]Tnnp. D]tZicq]n Atlw C{]Imcw ]dp: 3"tIġphn!Hcp Irjnmc hnphnXbvm ]pdsp.
4hnXbvptm Ipsd hnp hgnbcnIn hoWp; ]nI hv AXp XnpIfp.
5NneXp ]mdbp efn hoWp. AhnsS A[nIw anmbncpp. ap IpdhmbXpsImv hnp thKw Infnps]mn.
6Fm kqcy DZnpbtm sNSnI hmSpIbpw thcnmXncpXpsImv DWntmhpIbpw sNbvXp.
7Nne hnpI appIġnSbn hoWp. app hfp sNSnIsf sRcpnbXpsImv Ah ^ew ]pdsSphnn. 8Fm Nne hnpI \ an hoWp. Ah apfp, hfp, apXpw Adp]Xpw \qdpw ta\n hnfhp \In." 9]ns tbip ]dp: "tIġm sNhnbph tIġs." 10Atlw X\nmbtm ]{p injymcpw Nppw Dmbncp aphcpw B D]aIsfpdnp AtltmSp tNmZnp.
11 Atlw AhtcmSp ]dp:"ssZhcmPyns aw \nġp \Isncnpp ; ]pdphtcmSv Fmw D]aIfneqsS ]dbpp.
12 Ah Inpw {Klnpn, Ah tInpw Xncndnbpn, Asæn Ah a\w XncnIbpw AhtcmSp anpIbpw sNpambncpp.
]noSv tbip AhtcmSv Cs\ ]dp: "Cu D]a \n a\nempnt? Fn av D]aIsfmw \n Fs\ a\nempw?
14 hnXbvph hN\w hnXbvpp.
15Nne hgnbcnInse hnpt]msebmWv. Ah hN\w tIp Ignbp am{Xbn kmm hv, Ahcn hnXbvs hN\w FSpp Ifbpp.
16aph, ]md ep hnX hnpt]mse, hN\w tIġpIbpw DS Xs ktmjtmsS kzoIcnpIbpw sNpp.
17Fm Ahp thcnmXpsImv Aev]kabtp am{Xta \ne\n¡ppq. hN\waqew titam ]oU\tam DmIptm Ah AXnthKw hoWpt]mIpp.
18apNne, appIġnSbn hnX hnpt]mse hN\w tIġpp.
19Fm CltemIPohnXns NnmIpefpw [\ns BIjWhpw CXctamlfpw Dn ISp hN\s sRcpn ^eiq\yamnfbpp.
20aph, \ an hnX hnpt]mse hN\w tIġpIbpw kzoIcnpIbpw apXpw Adp]Xpw, \qdpw aSpw hnfhp \IpIbpw sNpp."

Xnt h hnfv

21Atlw AhtcmSp ]dp: "\n hnfpsImphcpXv ]dbpsS Iogntem Inens ASnbntem hbvm\mtWm? Xnt At AXp hbvtX v?
22HfnphncnpsXmw shfnsSpstSXn\mWv. adncnpsXmw shfnp sImphtcXmWv
23tIġphm sNhnbph tIġs."
24"\n tIġpXv Fv Fp kqnpsImhn," Atlw XpSp: "\n Afp AfhpsImv \nġpw AfpInpw;AXn IqSpXepw Inpw.
25Dh\v A[nIw \IsSpw;Cmh\n \nv Ah\pXpIqSn FSppIfbpw."

hfcp hnns D]a

26Atlw hopw ]dp: "ssZcmPyw Hcp a\pjy \np hnp hnXdpXn\p XpeyamWv.
27 cm{Xnbpw ]Iepw, Abm Ddnbpw DWpw Ccn, hnp apfp hfphcpp; Fs\sbv Abm Adnbpn.
28BZyw Xv, ]ns IXnpe, ]ns IXnpebn [m\yaWnI; Cs\ `qan kzbambn [m\yw Dev]mZnnpp.
29[m\yw hnfm DSs\, sImbvpImew hXpsImv Abm AXn\p Acnhm hbvpp.

ISpIpaWnbpsS D]a

30 Atlw hopw ]dp: "ssZhcmPys Fnt\mSp kZriysSpmw? Asæn GXp
  D]abm AXns\ hniZoIcnmw?
31AsXmcp ISpIpaWntbmSp kZriyw; AXp \n an \Sp hnpIfn Ghpw sNdpXmWv.
32Fnepw \pIgnm, AXp hfv DZym\nse sNSnIfn Ghpw hepXmbnocpIbpw BIminse ]nI AXns XWen IqSphbvhn[w henb imJI DmIpIbpw sNpp."
33Ahp a\nemphm Ignbphn[w CXpt]msebp At\Iw D]aIfneqsS tbip AhtcmSp hN\w kwkmcnp.
34D]aIfneqsSbmsX Atlw AhtcmSv Hpw ]dn. Fm Atlw Xs injymtcmSpIqsS X\nmbncptm Ahv Fmw hniZoIcnpsImSpp.

tbip sImSpmns\ imampp

35Ap sshIptcw Atlw injymtcmSv: "\app adpIcbvp t]mImw" Fp ]dp.
36P\qs hnv Ah Ccp hnbn¯t Atls adpIcbntep sImpt]mbn. ap hnIfpw Hw Dmbncpp.
37Atm D{Kamb Hcp sImSpm vDmbn;XncI hnbn BSnp; AXp apmdmbn.
38tbip Aac p XebWhv DdpIbmbncpp. injym Atls DWnbnv "Kptcm, R \inpXn Atbvv hnNmcw Ct?"Fp tNmZnp.
  39Atlw Fgptp Imns\ imknp. XncItfmSv: "ASpI, imamIpI"Fp Iev]np. Atm Imp \nep;henb imX Dmbn.
  40Atlw injymtcmSv: "\n Cs\ `bsSpsXv? \nġv Ctmgpw hnizmkw Ct?"Fp tNmZnp.
  41 Ah hfsc `bsp. "Ctlw BcmWv? Impw ISepwt]mepw Ctls A\pkcnpphtm" Fp Xn ]dp.

Make your own free website on Tripod.com